Na jakie ulgi podatkowe mogą liczyć początkujący przedsiębiorcy?

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z opłacaniem składek i podatków, które przez wielu właścicieli firm uważane są za zbyt wysokie. Jednak początkujący przedsiębiorcy mogą liczyć na różnego rodzaju ulgi, które mają ułatwić im wejście na rynek i wzmocnienie swoich pozycji. O dostępnych ulgach, ich wymaganiach i konsekwencjach przeczytasz poniżej.

Ulga na start

Poważnym problemem młodych przedsiębiorców jest ZUS, który trzeba opłacać niezależnie od uzyskanego dochodu. Przez pierwsze 6 miesięcy od zarejestrowania działalności ulga na start zwalnia z płacenia składek:

  • na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowne, wypadkowe),
  • na Fundusz Pracy,
  • na Fundusz Solidarnościowy.

 

Ulga na start jest przeznaczona dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub wspólników spółek cywilnych, którzy podejmują działalność pierwszy raz albo ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej zawieszenia lub zakończenia. Warunkiem jest także niepodleganie pod ubezpieczenie KRUS i niewykonywanie działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym dana osoba pracowała na etacie i sprawowała czynności wchodzące w zakres obecnej działalności. Ulga na start nie uwzględnia ubezpieczenia zdrowotnego, co oznacza, że trzeba je opłacać co miesiąc. W 2020 roku wynosi ono 362,34 zł. Kwotę tę można jednak odliczyć od podatku. Rezygnacja z opłacania składek oznacza brak odprowadzania pieniędzy na rentę lub emeryturę za ten okres.

Mały ZUS

Z tej ulgi można korzystać zarówno po upływie ulgi na start, jak i od pierwszego dnia prowadzenia działalności. Mały ZUS polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie podstawy wyliczania składek nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia przez 24 miesiące. Podobnie jak w przypadku ulgi na start, nie dotyczy to składek na ubezpieczenie zdrowotne. Z preferencyjnych składek nie mogą korzystać wspólnicy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, twórcy, artyści, jednoosobowi założyciele spółek z o.o., a także osoby świadczące usługi na rzecz byłego pracodawcy. Po tym okresie ulgi można skorzystać z Małego ZUS-u Plus, o ile przychód za ubiegły rok nie przekroczył 120 tys. zł.

Działalność nierejestrowa

Powyższe ulgi dotyczą przedsiębiorców w początkowym okresie prowadzenia firmy. Działalność nierejestrowa to rozwiązanie dla drobnych form zarobkowych, które pozwala sprawdzić pomysł na biznes przed zarejestrowaniem firmy. Przeznaczona jest dla osób fizycznych, które po 30 kwietnia 2017 roku nie prowadziły działalności gospodarczej lub ich działalności zostały wykreślone z ewidencji przedsiębiorców przed tym dniem. Warunkiem jest także nieprzekraczanie miesięcznych przychodów powyżej 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2020 roku 1300 zł. Działalność nierejestrowa nie wymaga:

  • składania wniosku o wpis do CEIDG,
  • uzyskiwania numeru NIP i REGON,
  • płacenia składek ZUS,
  • odprowadzania zaliczek na PIT i rozliczania go miesięcznie lub kwartalnie,
  • płacenia podatku VAT (w niektórych przypadkach pozostaje on obowiązkowy),
  • prowadzenia skomplikowanej rachunkowości.

 

Trzeba jednak prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży, aby na bieżąco monitorować swój przychód. Przekroczenie kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia zobowiązuje do założenia działalności w ciągu 7 dni. Na żądanie klientów należy wystawiać rachunki, faktury lub ewentualnie faktury uproszczone. Niezbędne jest także respektowanie ochrony konsumenckiej. Przychody z działalności nierejestrowanej rozlicza się w PIT-36.