Jakie podatki muszą płacić przedsiębiorcy?

Prowadzenie własnej działalności przynosi wiele korzyści, wśród których możemy wymienić przede wszystkim niezależność i możliwość samodzielnego planowania naszych działań. Własna firma wiąże się jednak także z dodatkowymi obowiązkami, takimi jak konieczność opłacania podatków. Jednym ze zobowiązań, które niemal natychmiast przychodzi nam do głowy, jest podatek dochodowy. Jednak nie jest on jedyną należnością, którą trzeba uiścić. Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca? Poznajmy je i przekonajmy się, w jaki sposób zależą one od wybranej przez nas formy rozliczenia, od posiadanego majątku, a nawet od naszego wpływu na środowisko naturalne. 

Podatek dochodowy - najbardziej znany rodzaj podatku

Jak już wspomnieliśmy podstawowym wydatkiem, z którym musi liczyć się przedsiębiorca jest podatek dochodowy, będący podatkiem bezpośrednim, płaconym od dochodu i zależnym przede wszystkim od wybranej formy opodatkowania. 

Wyróżniamy formy, takie jak:

  • skala podatkowa, czyli opcja wybierana najczęściej; obowiązują w niej dwie stawki opodatkowania, czyli 17%, gdy nasz dochód nie przekracza kwoty 85 528 zł i 32%, gdy wynosi więcej niż podana kwota, 
  • podatek liniowy, który wynosi 19% i w przypadku którego pod uwagę nie jest brana wysokość dochodu; z formy tej mogą skorzystać jedynie podmioty prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzące działy specjalne produkcji rolnej; należy podkreślić, że do wad podatku liniowego zaliczamy brak kwoty wolnej od podatku, brak możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem, a także brak ulg podatkowych,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w przypadku którego opodatkowaniu nie podlega dochód, lecz sam przychód; z opcji tej mogą skorzystać podmioty zakładające działalność, o ile wybiorą ryczałt jako formę rozliczania lub podmioty, które deklarują chęć rozliczania się w formie ryczałtu, a ich przychód z działalności nie przekracza 250 000 euro,
  • karta podatkowa, czyli zryczałtowana forma opodatkowania dochodu, której cechą charakterystyczną jest fakt, że wysokość należnego do zapłaty podatku nie jest zależna od osiągniętych przez podatnika dochodów; opodatkowanie opiera się na tzw. decyzji wymiarowej wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego po złożeniu deklaracji PIT-16. 

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług, powszechnie znany, jako VAT to podatek od wartości dodanej, nakładany na towar czy usługę na każdym stopniu obróbki. Według prawa obciążony jest nim końcowy nabywca. Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23%, jednak wyróżniamy także stawki:

  • 8%, czyli stawka związana z budownictwem mieszkaniowym,
  • 5%, czyli stawka obejmująca produkty rolne oraz żywy inwentarz,
  • 0%, czyli stawka obejmująca import oraz eksport towarów,
  • 4%, czyli stawka dla świadczenia usług przewozu osób. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Kolejnym zobowiązaniem jest podatek od czynności cywilnoprawnych, który wiąże się z niektórymi rodzajami transakcji. Podatkowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży oraz zmiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy dożywocia, umowy darowizny, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, umowy depozytu nieprawidłowego, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, a także umowy spółki. 

Wysokość stawki podatku od czynności prawnych zależy od rodzaju umowy, jednak w większości przypadków jest to 1% lub 2% wartości całej transakcji. 

Inne rodzaje opodatkowania 

Jednak to nie koniec. Przedsiębiorca musi liczyć się także z podatkiem od nieruchomości, który dotyczy posiadanych gruntów i budynków. Wysokość zobowiązania jest ustalana przez gminę i zależy m.in. od położenia danej nieruchomości. Inną formą opodatkowania jest podatek od środków transportu, który obowiązuje posiadaczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep oraz naczep i autobusów. 

Nie należy także zapominać o opłacie za korzystanie ze środowiska, która jest pobierana od przedsiębiorców, którzy w swojej działalności używają maszyn, urządzeń czy też pojazdów emitujących do środowiska szkodliwe substancje. Opłata środowiskowa pobierana jest szczególnie w przypadku wprowadzania do powietrza gazów lub pyłów, wprowadzania ścieków do ziemi lub wód, składowania odpadów lub masowego poboru wód. Warto zaznaczyć, że opłata za korzystanie ze środowiska dotyczy również przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z uprawą roli, chowem lub hodowlą zwierząt, ogrodnictwem lub warzywnictwem, rybactwem śródlądowym, a nawet leśnictwem.