Co grozi za nieterminowe złożenie deklaracji podatkowej?

Każdy podatnik zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Naruszenie tego zobowiązania w kontekście terminu wiąże się z określonymi skutkami; konsekwencje ponieść można także za samo nieterminowe złożenie deklaracji.

Jakie terminy obowiązuję przy składaniu deklaracji podatkowych?

Odpowiedź na to pytanie jest oczywiście zależna od rodzaju deklaracji, o której mówimy. Zależnie od tego, o jakim podatku mówimy, różne są formy i terminy nie tylko deklaracji, ale także sposób płacenia samego podatku. Przy składaniu deklaracji obowiązują następujące terminy:

  • VAT – do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;
  • PIT – w większości przypadków, do 30 kwietnia za rok poprzedni;
  • CIT – do 31 marca za rok poprzedni;
  • podatek od czynności cywilnoprawnych – w ciągu 14 od dokonania tej czynności, z kilkoma wyjątkami.

To oczywiście przykładowe wyliczenie wskazujące najpopularniejsze formy podatku; jak widać, nawet w tym przypadku nie da się uciec od wyjątków od reguły. Prawo podatkowe charakteryzuje się szczególnym poziomem skomplikowania – to dlatego biuro rachunkowe jest najlepszym powiernikiem kwestii podatkowych.

Jakie są konsekwencje nieterminowego złożenia deklaracji podatkowej?

Dział II rozdział 6 Kodeksu karnego skarbowego wymienia przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji. Zgodnie z art. 80 kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych (w niektórych przypadkach może to być 180 stawek).

Konsekwencje, tak jak formy podatku i deklaracji, zależne są od kontekstu. Dodatkowo należy wskazać, że one same różnią się ze względu na charakter – mówić możemy o konsekwencjach karnych, prawnoadministracyjnych, odsetkach; wszystko to zbiorczo należy określić skutkami nieodpowiedniego wywiązania się lub niewywiązania się ze zobowiązania podatkowego. Ponownie wskazać należy, że najlepszym sposobem na ich uniknięcie jest powierzenie prowadzenia księgowości profesjonaliście.